ทุนสนับสนุน TED Fund

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ได้รับทุนสนับสนุนผู้ประกอบการจากกองทุน TED Fund ในโครงการ TED Youth Startup เพื่อพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต ของกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม