งาน 2P Safety Workshop

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 2P Safety เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพฯ

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ได้ออกบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์ออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิตที่งานดังกล่าว และได้ให้ผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมที่สนใจได้ทดลองใช้งานระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิตด้วยตนเอง โดยทีมงานเบรนนิฟิตจะสาธิตวิธีการใช้งานระบบแก่ผู้ทดลองใช้ในเบื้องต้น ซึ่งได้รับความสนใจผลิตภัณฑ์ระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิตเป็นอย่างดี

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ให้บริษัทฯได้มาออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต