เปิดตัว 9 Deep-Tech NSTDA Startup

แหล่งที่มารูปภาพ: https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nstda-startup-2022/

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ได้เปิดตัวบริษัทในงาน 9 Deep-Tech NSTDA Startup เป็นโครงการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการขยายผลงานวิจัยไปสู่โมเดลธุรกิจใหม่ โดยบริษัท เบรนนิฟิต จำกัด อยู่ในอุตสาหกรรมด้าน Aging Society หรือ Quality of Life

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ให้บริการระบบออกกำลังกายสมองเพื่อศักยภาพสมองที่ดียิ่งขึ้นเหมาะกับทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก สามารถเข้ารับบริการระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิตซึ่งจะวัดศักยภาพระดับความรู้คิด 5 ด้านก่อนใช้งานระบบและหลังใช้งานระบบโดยประกอบไปด้วยศักยภาพด้าน Working Memory, Reasoning & Planning, Visual-Spatial Perception, Sustained Attention และ Responsive Processing ระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิตการันตีความประสิทธิด้วยระบบที่เคยได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับนานาชาติที่กรุงเจนิวาและกรุงโซล

แหล่งอ้างอิง