อัตลักษณ์องค์กร

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด เป็นบริษัท Deep Tech Startup ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน Brain Computer Interface (BCI) Technology และ Neurofeedback Training ทีมวิจัยได้สั่งสมองค์ความรู้เชิงลึกเหล่านี้จากการทำวิจัยที่หน่วยวิจัยการประมวลผลสัญญาณประสาท (Neural Signal Processing) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) และได้ร่วมมือกับทีมแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาและออกแบบระบบ BCI-based Cognitive Training และเปิดให้บริการนำร่องที่ศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสถานีกาชาด 5 แห่ง เพื่อให้บริการฟื้นฟูระดับความรู้คิด (Cognition) แก่ผู้สูงอายุในระดับชุมชมทั่วประเทศ

ทีมวิจัยได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ได้ชื่อว่า “Game-based Neurofeedback Cognitive Training” เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการรู้คิดด้วยเทคนิคคลื่นสมองแบบป้อนกลับ และได้รับรางวัลระดับหรียญทอง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ในงาน International Exhibition of Invention of Geneva ณ กรุงเจนิวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส และงาน Seoul Innovation International Fair ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ต่อมาเราได้เห็นโอกาสทางการตลาดและศักยภาพของทีม ในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบ Home Use

บริษัทฯ ภาคภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ออกกำลังกายสมอง “เบรนนิฟิต” เป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเสริมสร้างศักยภาพสมองที่ตรงจุด ให้ผู้สูงอายุห่างไกลโรคอัลไซเมอร์ โดยอาศัยเทคนิคคลื่นสมองแบบป้อนกลับ (Neurofeedback Training) ช่วยให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของคลื่นไฟฟ้าสมอง (ฺBrainwave Activities) ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะต่อการเสริมสร้างระดับความรู้คิด (Cognition) และความสามารถในการทรงจำ (Memory) ด้วยการเล่นเกมที่ควบคุมด้วยคลื่นสมอง ทำให้ผู้เล่นทราบถึงสภาวะของตนเอง ณ ขณะนั้น โดยผ่านลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปที่ตัวการ์ตูนในเกม และพยายามรักษาระดับให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมตลอดการเล่นเกม ซึ่งผู้เล่นจำเป็นต้องได้รับการฝึกเป็นประจำและต่อเนื่อง

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้นำตลาดทางด้าน Neuro Technology โดยคิดค้นนวัตกรรมทางด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลสัญญาณคลื่นสมอง ไม่ว่าจะเป็นระบบ BCI-based Stroke Rehabilitation เพื่อฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของแขน ข้อศอก และข้อมือ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการโรคหลอดเลือดสมอง ระบบฝึกฝนระดับสมาธิจดจ่อ (Attention Training) สำหรับเด็กที่มีอาการโรคสมาธิสั้น (ADHD) และผลิตภัณฑ์ตรวจวัดอารมณ์ความพึงพอใจในการสำรวจความพอใจในผลิตภัณฑ์ (Neuro Marketing)