โปรแกรมระบบประเมินระดับความรู้คิด

ระบบประเมินระดับความรู้คิดเบรนนิฟิต (BrainiFit Cognitive Assessment)

โปรแกรมระบบประเมินระดับความรู้ (Cognitive Assessment) ที่ใช้ในระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิตถูกพัฒนาและออกแบบขึ้นมาเพื่อประเมินศักยภาพในการเข้ารับบริการฟื้นฟูระดับความรู้คิดของสมองแบบครบวงจร (Full Service) ในรูปแบบ Home-based ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถประเมินประสิทธิภาพของการฝึกฝนของผู้ใช้ระบบในแต่ละคน

โปรแกรมระบบจะเปรียบเทียบผลการประเมินศักยภาพของระดับความรู้คิด ก่อนและหลังการฟื้นฟูด้วยระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต โดยวัดผลลัพธ์ในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ดังนี้

  • ความจำการใช้งาน (Working Memory)
  • การใช้เหตุผลและการวางแผน (Reasoning and Planning)
  • การรับรู้ทางด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Perception)
  • สมาธิจดจ่อต่อเนื่อง (Sustained Attention)
  • การประมวลผลต่อการตอบสนอง (Responsive Processing)

ในระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิตจะมีโปรแกรมการประเมินระดับความรู้คิดทั้งก่อนและหลังการใช้งานระบบ หากผู้ใดสนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่นี่อีเมล info@brainifit.com และเบอร์โทร 084-990-7900