ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ศพส. บ้านบางแค

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-Med) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร