ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ศพส. บ้านบางละมุง

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ได้รับมอบหมายจากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-Med) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดำเนินการติดตั้งและอบรมการใช้งานระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี