ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ศพส. ธรรมปกรณ์เชียงใหม่

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-Med) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และมอบหมายให้บริษัทฯ เข้าดำเนินการติดตั้งและอบรมระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต และระบบหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูข้อมือ แขนท่อนล่างและข้อศอก ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุธรรมปกรณ์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทางศูนย์ฯ ได้มีเครื่องมือนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดูแลและได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นในผู้สูงอายุ