รางวัลสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับนานาชาติ

Innovation Award

ทีมวิจัยของบริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการคิดค้นนวัตกรรม “Game-based Neurofeedback Cognitive Training” เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการรู้คิดด้วยเทคนิคคลื่นสมองแบบป้อนกลับ และได้รับรางวัลระดับเหรีญทอง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ในงาน Geneva International Exhibition of Innovation ณ กรุงเจนิวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส (สวิตเซอร์แลนด์) และงาน Seoul Innovation Internatinoal Fair ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี