เบรนนิฟิต: เงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แก้ไขล่าสุด: 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด (“บริษัท”) เป็นผู้พัฒนาและเจ้าของแอปพลิเคชัน BrainiFit ซึ่งถือเป็นบริการหนึ่งของบริษัท (“บริการ”) เมื่อท่านมีการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน BrainiFit ท่านจะถือว่าเป็นผู้ใช้บริการของบริษัท (“ผู้ใช้บริการ”) และในการให้บริการแก่ท่าน บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนั้นบริษัทจึงมีวัตถุประสงค์ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะดำเนินการให้ผู้ใช้บริการในฐานะผู้ใช้บริการรับทราบ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้การให้บริการของบริษัทเท่านั้น ไม่มีผลบังคับใช้กับแอปพลิเคชันและบริการ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อาจะมีการเชื่อมต่อ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมและเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องทำการตกลงและศึกษากี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้แอปพลิเคชันบริการ หรือเว็บไซต์ดังกล่าวแยกต่างหาก

หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงตามเงื่อนไขของนโบบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือฉบับแก้ไขอื่น ๆ บริษัทสงวนสิทธิที่จะห้าม หรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวใช้บริการของบริษัท เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความจำเป็นโดยตรงต่อการปฏิบัติตามหน้าที่ให้บริการโดยบริษัทแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการของบริษัทอยู่ ผู้ใช้บริการดังกล่าวจะถือว่ายอมรับนโยบายฉบับนี้เสมอ

บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยนโยบายนั้นจะถือว่ามีผลบังคับใช้เมื่อบริษัทได้ประกาศ

 1. ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลในการให้บริการของบริษัท
  ในการให้บริการ บริษัทจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จากการที่ผู้ใช้บริการดำเนินการผ่านระบบการให้บริการดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนโดยตรง อาทิ ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด
  • ข้อมูลการติดต่อ อาทิ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
  • ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการใช้งานการตั้งค่าและการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้ในการใช้บริการของบริษัท
 2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
  • บริษัทมีความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการให้บริการที่กำหนดและระบุไว้สำหรับแต่ละเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทอันรวมถึง เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการเป็นต้น
  • บริษัทมีความจำเป็นในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการ ตามความสนใจของผู้ใช้บริการได้มากขึ้นหรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการ
  • บริษัทมีความจำเป็นในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการสนับสนุนอื่น ๆ เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูล ติชมแสดงความคิดเห็นก่อนหรือหลังการบริการ หรือส่งคำร้องต่าง ๆ
  • บริษัทมีความจำเป็นจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับใช้ของรัฐ หรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด

   ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังคงเป็นผู้ใช้บริการของบริษัทอยู่ และบริษัทสงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปีหลังจากผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิต่าง ๆ ของบริษัท เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลาอื่น บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาที่ยาวนากว่า 3 ปี
 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  เพื่อการให้บริการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ในกรณีดังนี้
  • บริษัทอาจมีความจำเป็นเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการภายนอกของบริษัท ที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทให้ช่วยเหลือสนับสนุนการให้บริการของบริษัท อาทิ ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างให้บริการ ผู้รับจ้างขนส่ง รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการประเมินการบริการของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
  • บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการ
  • บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลด้วยความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิของบริษัท หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัท โดยผู้ใช้บริการในลักษณะต่าง ๆ โดยบริษัทจะดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

   ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้ข้อบังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ หน่วยงานดังกล่าวเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย
 4. คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม
  บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตราการการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึงการใช้งาน การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจ หรือโดยมิชอบนอกจากนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลทั้งนี้บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อความเหมาะสมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
  บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ซึ่งได้แก่สิทธิดังนี้
  • สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
  • สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานได้ทั่วไปด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
  • สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
  • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
  • สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้

   ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อตามช่องทางการติดต่อ ตามรายละเอียดที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาการขอใช้สิทธิผู้ให้บริการทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ที่ทางบริษัทได้รับคำร้องที่ขอไว้

ช่องทางการติดต่อ
รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล
ชื่อ: บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด
อีเมล: support@brainifit.com