หน้าแรก

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด

ระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต

เสริมสร้างศักยภาพสมองที่ตรงจุด ให้ผู้สูงอายุห่างไกลโรคอัลไซเมอร์
บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด เป็น Deep Tech Startup ที่มีองค์ความรู้เชิงลึกทางด้าน Neuro Tech และ Brain Computer Interface (BCI)

ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ศพส. บ้านบุรีรัมย์

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ติดตั้งและอบรมระบบเบรนนิฟิต ออกกำลังกายสมองสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศพส. บ้านบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

Tom Dhanabhon

10 February 2565

สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการนวัตกรรมทางด้าน Neuro Tech

นวัตกรรมระบบออกกำลังกายสมอง

เสริมสร้างศักยภาพสมองให้ดียิ่งขึ้น

ต่อยอดจากงานวิจัย

ระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิตได้ต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนาออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์

ได้รับการผลักดันจากหน่วยงานรัฐ

บริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ยังได้รับการผลักดันจาก สวทช. ในโครงการ NSTDA Startup

คำนึงถึงความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต มีความปลอดภัยและไม่ส่งผลเสียใด ๆ แก่ผู้ใช้งาน

สำหรับผู้ใช้งานทุกระดับ

สามารถใช้งานได้ทั้งผู้สูงอายุและเด็ก หรือแม้กระทั่งวัยทำงานทั่วไปก็สามารถใช้งานระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิตได้

เสริมสร้างศักยภาพสมอง

นวัตกรรมระบบออกกำลังกายสมองเบรนนิฟิต ส่งเสริมให้ศักยภาพของสมองให้ดียิ่งขึ้น

ดีไซน์ในทุกรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เบรนนิฟิต จำกัด ได้ออกแบบให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานทุกกลุ่มทุกวัย

คลื่นสมองไฟฟ้า

ใช้คลื่นสมองในการควบคุมโปรแกรมระบบต่าง ๆ โดยผ่านอัลอริทึมที่คิดค้นโดยทีมงานเบรนนิฟิต

การพัฒนา

เรามุ่งเน้นการพัฒนาระบบออกกำลังกายสมองให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ